ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง จัดอบรมหลักสูตรกลาง อ.นาทวี จ.สงขลา

รายละเอียด

วันที่ 21 มีนาคม 2561 โครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอนาทวี เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจบัญชีและสหกรณ์สงขลา และเจ้าที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสงขลา จัดอบรมหลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” ประจำปีงบประมาณ 2561 มีผู้เข้าร่วม จำนวน 35 ราย เพื่อเรียนรู้การจัดทำผังแปลง แผนการผลิตของเกษตรกร และการจัดทำบัญชีครัวเรือน/บัญชีต้นทุน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หมู่ที่ 3 ตำบลท่าประดู่ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

วันเวลา 21 มีนาคม 2561

สถานที่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หมู่ที่ 3 ตำบลท่าประดู่ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา