ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการทำงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

รายละเอียด

วันที่ 21 มีนาคม 2561 นายประสิทธิ์ ชรินานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 16 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการทำงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับสำนักงานชลประทานที่ 16 และหน่วยงานในสังกัดและในเขตพื้นที่ ระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม 2561 ซึ่งจัดโดยกองพัสดุ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจขั้นตอน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และได้แลกเปลี่ยนปัญหาและอุปสรรคตลอดจนแนวทางแก้ไข ให้สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้เป็นไปตามเป้าหมายที่กรมกำหนด โดยมี หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป หัวหน้าฝ่าย (ด้านวิศวกรรม) หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และผู้เกี่ยวข้อง ของทุกหน่วยงานในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 16

วันเวลา 21 มีนาคม 2561

สถานที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 16