ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง ร่วมหารือ เพื่อจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนเกษตรเเปลงใหญ่ "ลองกอง"

รายละเอียด

วันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายคมสันต์ กาญจนสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการใช้น้ำ สำนักงานชลประทานที่ 16 ในฐานะเลขานุการติดตามงานนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ พร้อมด้วยนายก้องโชค แซ่เตียว วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานตรัง ร่วมหารือกับนายประสิทธิ์ ทองขาว เกษตรอำเภอย่านตาขาว นางสาวกันยารัตน์ ก้านจันทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง นายบุญชอบ ทองโอ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลนาชุมเห็ด และตัวแทนชาวบ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง เพื่อจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนเกษตรเเปลงใหญ่ "ลองกอง" (ระยะ 2) ปี 2560 เเละเตรียมการจัดเวทีประชาคมการจัดหาน้ำสนับสนุนกิจกรรมของเกษตรแปลงใหญ่ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรังต่อไป

วันเวลา 20 มีนาคม 2561

สถานที่ ณ จังหวัดตรัง