ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามงาน จ.ตรัง

รายละเอียด

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 7 และ 8 ติดตามงาน จังหวัดตรัง
วันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. นายมีศักดิ์ ภักดีคง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 7 และ 8 เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบที่ 1 โดยมี นายวิทยา วรดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 16 นายประเสริฐ วงศ์นราทิพย์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรัง และนายอดิเรก รักชุม หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 3 เป็นผู้แทนผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานนที่ 16 พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมมรกต ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง
จากนั้นเวลา 13.00 น. คณะได้ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยือนเกษตรกรที่ดำเนินชีวิตตามหลัก“ศาสตร์พระราชา” ในการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ โดยมีกิจกรรมหลักในการทำปุ๋ยมูลดินจากไส้เดือน ทำนาข้าว และเกษตรผสมผสาน ณ บ้านนายอัษฎา เจริญกุล หมู่ที่ 2 ตำบลบางเป้า อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

วันเวลา 24 มกราคม 2561

สถานที่ ณ ห้องประชุมมรกต ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง