ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง โครงการไทยนิยม ยั่งยืน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

รายละเอียด

วันที่ 20 มีนาคม 2561 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 16 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรมและเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 เปิดเวทีการขับเคลื่อน การพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสอบถามชีวิต ความเป็นอยู่การประกอบอาชีพ รวมทั้งวิเคราะห์ปัญหาความเดือดร้อนเยี่ยมเยียนรายครัวเรือน รายบุคคลและค้นหาความต้องการของประชาชน หมู่บ้าน ชุมชน เพื่อจัดทำโครงการเสนอตามกรอบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ ณ โรงเรียนวัดศาลาหลวงบน ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 10 ตำบลท่าบอน มีผู้เข้าร่วม จำนวน 110 คน ศาลาอเนกประสงค์ ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลระวะ มีผู้เข้าร่วม จำนวน 70 คน และศาลาอเนกประสงค์ ประจำหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อตรุ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา มีผู้เข้าร่วม จำนวน 120 คน เพื่อให้เป็นไปตามกรอบแนวทางการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกรมชลประทาน

วันเวลา 20 มีนาคม 2561

สถานที่ ณ โรงเรียนวัดศาลาหลวงบน ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 10 ตำบลท่าบอน มีผู้เข้าร่วม จำนวน 110 คน ศาลาอเนกประสงค์ ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลระวะ มีผู้เข้าร่วม จำนวน 70 คน และศาลาอเนกประสงค์ ประจำหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อตรุ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา