ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง โครงการไทยนิยม ยั่งยืน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

รายละเอียด

วันที่ 19 มีนาคม 2561 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด สำนักงานชลประทานที่ 16 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ร่วมเวทีการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสอบถามชีวิตความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ ร่วมทั้งวิเคราะห์ปัญหาความเดือดร้อนเยี่ยมเยียนรายครัวเรือน รายบุคคล และค้นหาความต้องการของประชาชน หมู่บ้าน ชุมชน เพื่อจัดทำโครงการเสนอตามกรอบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติบ้านป่ายูง ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 14 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง มีผู้เข้าร่วมจำนวน 102 คน เพื่อให้เป็นไปตามกรอบแนวทางการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกรมชลประทาน

วันเวลา 19 มีนาคม 2561

สถานที่ ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติบ้านป่ายูง ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 14 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง