ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง ประชุมเวทีการมีส่วนร่วมโครงการแก้มลิงทุ่งโตนด

รายละเอียด

วันที่ 16 มีนาคม 2561 โครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 มอบหมายให้นายไพโรจน์ แซ่ด่าน หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน จัดการประชุมเวทีการมีส่วนร่วมโครงการแก้มลิงทุ่งโตนด ณ โรงเรียนวัดทุ่งโตนด หมู่ที่ 1 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา มีผู้เข้าร่วมจำนวน 82 ราย โดยมี นายมงคล โชโต นายช่างชลประทานอาวุโส และนายญาณภัทร นวลขาว วิศวกรชลประทานชำนาญการ เป็นวิทยากรกระบวนการนำเสนอรูปแบบโครงการ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของโครงการและเป็นการส่งเสริมให้ราษฎรหรือภาคประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการแก้มลิงทุ่งโตนด

วันเวลา 16 มีนาคม 2561

สถานที่ ณ โรงเรียนวัดทุ่งโตนด หมู่ที่ 1 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา