ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามงาน จ.ตรัง

รายละเอียด

วันที่ 24 มกราคม 2561 นายอนุชา ยังตรง ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการจัดทำแผนงานและงบประมาณด้านเตรียมความพร้อม งานศึกษา สำรวจ ออกแบบ ของกรมชลประทาน ครั้งที่ 3/2561 เพื่อให้การจัดทำแผนงานและงบประมาณด้านเตรียมความพร้อม งานศึกษา สำรวจ ออกแบบ ของกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุม 3004 กรมชลประทาน สามเสน โดยมีผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 16

วันเวลา 24 มกราคม 2561

สถานที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 16