ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง โครงการไทยนิยม ยั่งยืน อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

รายละเอียด

วันที่ 15 มีนาคม 2561 โครงการชลประทานพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 เปิดเวทีการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสอบถามชีวิตความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ รวมทั้งวิเคราะห์ปัญหาความเดือดร้อนเยี่ยมเยียนรายครัวเรือน รายบุคคล และค้นหาความต้องการของประชาชน หมู่บ้าน ชุมชน เพื่อจัดทำโครงการเสนอตามกรอบพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านดอนปริง ตำบลเขาเจียด มีผู้เข้าร่วม จำนวน 80 คน และในเขตพื้นที่หมู่ที่ 10 บ้านปากสระ ตำบลชัยบุรี มีผู้เข้าร่วม จำนวน 115 คน และ หมู่ที่ 8 บ้านดอนกล่ำ ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง มีผู้เข้าร่วม จำนวน 120 คน เพื่อให้เป็นไปตามกรอบแนวทางการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกรมชลประทาน

วันเวลา 15 มีนาคม 2561

สถานที่ ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านดอนปริง ตำบลเขาเจียด มีผู้เข้าร่วม จำนวน 80 คน และในเขตพื้นที่หมู่ที่ 10 บ้านปากสระ ตำบลชัยบุรี มีผู้เข้าร่วม จำนวน 115 คน และ หมู่ที่ 8 บ้านดอนกล่ำ ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง