ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง โครงการไทยนิยม ยั่งยืน อำเภอกงหรา อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

รายละเอียด

วันที่ 15 มีนาคม 2561 โครงการชลประทานพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 มอบหมายให้ นายธัชเวชช์ ชูหว่าง นายช่างชลประทานชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 เปิดเวทีการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสอบถามชีวิตความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ รวมทั้งวิเคราะห์ปัญหาความเดือดร้อนเยี่ยมเยียนรายครัวเรือน รายบุคคล และค้นหาความต้องการของประชาชน หมู่บ้าน ชุมชน เพื่อจัดทำโครงการเสนอตามกรอบพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 8 ตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง มีผู้เข้าร่วม จำนวน 107 คน และในเขตพื้นที่หมู่ที่ 12 ตำบลหานโพธิ์ มีผู้เข้าร่วม จำนวน 125 คน และหมู่ที่ 13 ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง มีผู้เข้าร่วม จำนวน 125 คน เพื่อให้เป็นไปตามกรอบแนวทางการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของ กรมชลประทาน

วันเวลา 15 มีนาคม 2561

สถานที่ ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 8 ตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง มีผู้เข้าร่วม จำนวน 107 คน และในเขตพื้นที่หมู่ที่ 12 ตำบลหานโพธิ์ มีผู้เข้าร่วม จำนวน 125 คน และหมู่ที่ 13 ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง