ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามงาน จ.ตรัง

รายละเอียด

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 7 และ 8 ติดตามงาน จังหวัดสตูล วันที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. นายมีศักดิ์ ภักดีคง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการทึ่ 7 และ 8 เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่ 1 โดยมี นายวิทยา วรดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 16 นายฐิติกร ศรีนิติวรวงศ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน เป็นผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานสตูล นายกิตติศักดิ์ รักแดง นายช่างชลประทานชำนาญงาน เป็นผู้แทนผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 16 พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูล จากนั้นเวลา 13.30 น. คณะได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา จังหวัดสตูล ณ โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จำกัด ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูลี่

วันเวลา 23 มกราคม 2561

สถานที่ ณ โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จำกัด ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูลี่