ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง โครงการไทยนิยม ยั่งยืน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

รายละเอียด

วันที่ 15 มีนาคม 2561 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 16 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน เปิดเวทีการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสอบถามชีวิตความเป็นอยู่การประกอบอาชีพ รวมทั้งวิเคราะห์ปัญหาความเดือดร้อนเยี่ยมเยียนรายครัวเรือน รายบุคคลและค้นหาความต้องการของประชาชนหมู่บ้าน ชุมชน เพื่อจัดทำโครงการเสนอตามกรอบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ ความเป็นอยู่ ณ ศาลาประจำบ้าน ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลชุมพล มีผู้เข้าร่วมจำนวน 70 คน วัดท่าคุระ และในเขตพื้นที่หมู่ที่ 8 ตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา มีผู้เข้าร่วมจำนวน 50 คน เพื่อให้เป็นไปตามกรอบแนวทางการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกรมชลประทาน

วันเวลา 15 มีนาคม 2561

สถานที่ ณ ศาลาประจำบ้าน ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลชุมพล