ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง โครงการ “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” จังหวัดตรัง

รายละเอียด

วันที่ 15 มีนาคม 2561 โครงการชลประทานตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ “5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” ปีงบประมาณ 2560 จำนวน 5 ราย ในเขตพื้นที่ตำบลละมอ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง พร้อมทั้งมอบปัจจัยการผลิตน้ำหมักชีวภาพและสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสถานีพัฒนาที่ดินตรัง โดยให้คำแนะนำข้อเสนอแนะในการดำเนินกิจกรรมการเกษตร ตลอดจนประชาสัมพันธ์ เรื่องการบริหารจัดการน้ำและการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า และลงบันทึกในสมุดการตรวจเยี่ยมเกษตรกร พร้อมทั้งชี้แจงกำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ “5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” ประจำปีงบประมาณ 2561 ให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับทราบ

วันเวลา 15 มีนาคม 2561

สถานที่ ในเขตพื้นที่ตำบลละมอ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง