ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง โครงการไทยนิยม ยั่งยืน อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

รายละเอียด

วันที่ 14 มีนาคม 2561 โครงการชลประทานพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 และเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานพัทลุง เปิดเวทีการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสอบถามชีวิตความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ รวมทั้งวิเคราะห์ปัญหาความเดือดร้อนเยี่ยมเยียนรายครัวเรือน รายบุคคล และค้นหาความต้องการของประชาชน หมู่บ้าน ชุมชน เพื่อจัดทำโครงการเสนอตามกรอบพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 7 บ้านปาบ ตำบลเขาเจียก มีผู้เข้าร่วม จำนวน 65 คน หมู่ที่ 6 บ้านมอบยาง ตำบลร่มเมือง มีผู้เข้าร่วม จำนวน 100 คน หมู่ที่ 8 บ้านคลองตรึก ตำบลชัยบุรี มีผู้เข้าร่วม จำนวน 86 คน หมู่ที่ 6 บ้านหนองหนุน ตำบลท่ามิหรำ มีผู้เข้าร่วม จำนวน 106 คน และหมู่ที่ 9 บ้านนาภู่ ตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง มีผู้เข้าร่วม จำนวน 113 คน เพื่อให้เป็นไปตามกรอบแนวทางการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกรมชลประทาน

วันเวลา 14 มีนาคม 2561

สถานที่ ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 7 บ้านปาบ ตำบลเขาเจียก มีผู้เข้าร่วม จำนวน 65 คน หมู่ที่ 6 บ้านมอบยาง ตำบลร่มเมือง มีผู้เข้าร่วม จำนวน 100 คน หมู่ที่ 8 บ้านคลองตรึก ตำบลชัยบุรี มีผู้เข้าร่วม จำนวน 86 คน หมู่ที่ 6 บ้านหนองหนุน ตำบลท่ามิหรำ มีผู้เข้าร่วม จำนวน 106 คน และหมู่ที่ 9 บ้านนาภู่ ตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง