ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามงาน จ.สงขลา

รายละเอียด

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 7 และ 8 ติดตามงาน จังหวัดสงขลา วันที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. นายมีศักดิ์ ภักดีคง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการทึ่ 7 และ 8 เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่ 1 โดยมี นายวิทยา วรดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 16 นายสยาม อิ่มเจริญ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ นายไพโรจน์ แซ่ด่าน หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน เป็นผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานสงขลา พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ชั้น 4 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา จากนั้นเวลา 15.30 น. คณะได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา พร้อมให้คำแนะนำการทำงานแบบบูรณาการ ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรในพื้นที่

วันเวลา 22 มกราคม 2561

สถานที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ชั้น 4 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา