ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง โครงการไทยนิยม ยั่งยืน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

รายละเอียด

วันที่ 14 มีนาคม 2561 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 16 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 เปิดเวทีการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสอบถามชีวิตความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ รวมทั้งวิเคราะห์ปัญหาความเดือดร้อนเยี่ยมเยียนรายครัวเรือน รายบุคคลและค้นหาความต้องการ ของประชาชน หมู่บ้าน ชุมชน เพื่อจัดทำโครงการเสนอตามกรอบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ ณ ศาลาประจำบ้าน ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านใหม่ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 71 คน และศาลาประจำบ้าน ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา มีผู้เข้าร่วมจำนวน 50 คน เพื่อให้เป็นไปตาม

วันเวลา 14 มีนาคม 2561

สถานที่ ณ ศาลาประจำบ้าน ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านใหม่ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 71 คน และศาลาประจำบ้าน ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา