ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง โครงการไทยนิยม ยั่งยืน อำเภอกงหรา และอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

รายละเอียด

วันที่ 13 มีนาคม 2561 โครงการชลประทานพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 เปิดเวทีการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสอบถามชีวิตความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ รวมทั้งวิเคราะห์ปัญหาความเดือดร้อนเยี่ยมเยียนรายครัวเรือน รายบุคคล และค้นหาความต้องการของประชาชน หมู่บ้าน ชุมชน เพื่อจัดทำโครงการเสนอตามกรอบพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านไร่เหนือ ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา มีผู้เข้าร่วม จำนวน 121 คน และหมู่ที่ 11 บ้านทุ่งยาว ตำบลโคกม่วง มีผู้เข้าร่วม จำนวน 106 คน หมู่ที่ 11 บ้านใต้ถนน ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง มีผู้เข้าร่วม จำนวน 101 คน เพื่อให้เป็นไปตามกรอบแนวทางการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกรมชลประทาน

วันเวลา 13 มีนาคม 2561

สถานที่ ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านไร่เหนือ ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา มีผู้เข้าร่วม จำนวน 121 คน และหมู่ที่ 11 บ้านทุ่งยาว ตำบลโคกม่วง มีผู้เข้าร่วม จำนวน 106 คน หมู่ที่ 11 บ้านใต้ถนน ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง