ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง โครงการไทยนิยม ยั่งยืน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

รายละเอียด

วันที่ 13 มีนาคม 2561 โครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 มอบหมายให้นายภูธนัย นาคมณี หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 เปิดเวทีการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสอบถามชีวิตความเป็นอยู่การประกอบอาชีพ รวมทั้งวิเคราะห์ปัญหาความเดือดร้อนเยี่ยมเยียนรายครัวเรือน รายบุคคล และค้นหาความต้องการของประชาชน หมู่บ้าน ชุมชน เพื่อจัดทำโครงการเสนอตามกรอบพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ ณ สำนักสงฆ์ลำย๊ะ ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านลำย๊ะ ตำบลบาโหย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา มีผู้เข้าร่วม จำนวน 59 คน เพื่อให้เป็นไปตามกรอบแนวทางการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกรมชลประทาน

วันเวลา 13 มีนาคม 2561

สถานที่ ณ สำนักสงฆ์ลำย๊ะ ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านลำย๊ะ ตำบลบาโหย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา