ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง โครงการไทยนิยม ยั่งยืน อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

รายละเอียด

วันที่ 13 มีนาคม 2561 โครงการชลประทานพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 เปิดเวทีการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสอบถามชีวิตความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ รวมทั้งวิเคราะห์ปัญหาความเดือดร้อนเยี่ยมเยียนรายครัวเรือน รายบุคคล และค้นหาความต้องการของประชาชน หมู่บ้าน ชุมชน เพื่อจัดทำโครงการเสนอตามกรอบพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 7 บ้านท่าสำเภาเหนือ ตำบลชัยบุรี มีผู้เข้าร่วม จำนวน 125 คน หมู่ที่ 11 บ้านต้นไทร ตำบลนาโหนด มีผู้เข้าร่วม จำนวน 75 คน และหมู่ที่ 8 บ้านม่วงหว่าน ตำบลพญาขัน มีผู้เข้าร่วม จำนวน 65 คน อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง เพื่อให้เป็นไปตามกรอบแนวทางการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกรมชลประทาน

วันเวลา 13 มีนาคม 2561

สถานที่ ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 7 บ้านท่าสำเภาเหนือ ตำบลชัยบุรี มีผู้เข้าร่วม จำนวน 125 คน หมู่ที่ 11 บ้านต้นไทร ตำบลนาโหนด มีผู้เข้าร่วม จำนวน 75 คน และหมู่ที่ 8 บ้านม่วงหว่าน ตำบลพญาขัน มีผู้เข้าร่วม จำนวน 65 คน อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง