ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง โครงการชลประทานตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 จัดกิจกรรมการพัฒนาเกษตรกรผู้นำ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

รายละเอียด

โครงการชลประทานตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 จัดกิจกรรมการพัฒนาเกษตรกรผู้นำ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
วันที่ 17 มกราคม 2561 โครงการชลประทานตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาเกษตรกรผู้นำ โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมให้ความรู้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งมีเกษตรกร ในพื้นที่อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง จำนวน 31 ราย เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
ในการนี้โครงการชลประทานตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 ได้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับงานชลประทานในความรับผิดชอบ ความรู้ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ การบริหารจัดการน้ำของโครงการชลประทานตรัง พร้อมทั้งสาธิตการประดิษฐ์ระบบน้ำหยดจากวัสดุเหลือใช้เพื่อให้เกษตรกรนำไปประยุกต์ใช้ในการใช้น้ำอย่างประหยัด

วันเวลา 18 มกราคม 2561

สถานที่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง