ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง ประชุมคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการจัดทำแผนงาน

รายละเอียด

วันที่ 13 มีนาคม 2561 นายอนุชา ยังตรง ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการจัดทำแผนงานและงบประมาณด้านเตรียมความพร้อม งานศึกษา สำรวจ ออกแบบ ของกรมชลประทาน ครั้งที่ 5/2561 ในรูปแบบการประชุมทางไกล ผ่านระบบเครือข่าย VDO Conference จากห้องประชุมสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน โดยมีผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 16

วันเวลา 13 มีนาคม 2561

สถานที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 16