ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง โครงการไทยนิยม ยั่งยืน อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

รายละเอียด

วันที่ 13 มีนาคม 2561 โครงการชลประทานพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 มอบหมายให้นายเกียรติศักดิ์ มีครุฑ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ พร้อมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 เปิดเวทีการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสอบถามชีวิตความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ รวมทั้งวิเคราะห์ปัญหาความเดือดร้อนเยี่ยมเยียนรายครัวเรือน รายบุคคล และค้นหาความต้องการของประชาชน หมู่บ้าน ชุมชน เพื่อจัดทำโครงการเสนอตามกรอบพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 13 บ้านโคกหมื่นอินทร์ ตำบลควนมะพร้าว มีผู้เข้าร่วม จำนวน 130 คน หมู่ที่ 4 บ้านท่าสำเภาใต้ ตำบลชัยบุรี มีผู้เข้าร่วม จำนวน 96 คน หมู่ที่ 10 บ้านเกาะโจด ตำบลนาโหนด มีผู้เข้าร่วม จำนวน 105 คน และหมู่ที่ 9 บ้านพลายทอง ตำบลพญาขัน มีผู้เข้าร่วม จำนวน 109 คน อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง เพื่อให้เป็นไปตามกรอบแนวทางการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกรมชลประทาน

วันเวลา 13 มีนาคม 2561

สถานที่ ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 13 บ้านโคกหมื่นอินทร์ ตำบลควนมะพร้าว มีผู้เข้าร่วม จำนวน 130 คน หมู่ที่ 4 บ้านท่าสำเภาใต้ ตำบลชัยบุรี มีผู้เข้าร่วม จำนวน 96 คน หมู่ที่ 10 บ้านเกาะโจด ตำบลนาโหนด มีผู้เข้าร่วม จำนวน 105 คน และหมู่ที่ 9 บ้านพลายทอง ตำบลพญาขัน มีผู้เข้าร่วม จำนวน 109 คน อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง