ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง โครงการไทยนิยม ยั่งยืน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

รายละเอียด

วันที่ 12 มีนาคม 2561 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 16 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 เปิดเวทีการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสอบถามชีวิตความเป็นอยู่การประกอบอาชีพ รวมทั้งวิเคราะห์ปัญหาความเดือดร้อนเยี่ยมเยียน รายครัวเรือน รายบุคคลและค้นหาความต้องการของประชาชน หมู่บ้าน ชุมชน เพื่อจัดทำโครงการเสนอ ตามกรอบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ ณ ศาลาการเปรียญวัดราษฎร์บำรุง ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลระโนด มีผู้เข้าร่วม จำนวน 87 คน ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลพังยาง มีผู้เข้าร่วม จำนวน 60 คน และ ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา มีผู้เข้าร่วม จำนวน 110 คน เพื่อให้เป็นไปตามกรอบแนวทางการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกรมชลประทาน

วันเวลา 12 มีนาคม 2561

สถานที่ ณ ศาลาการเปรียญวัดราษฎร์บำรุง ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลระโนด มีผู้เข้าร่วม จำนวน 87 คน ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลพังยาง มีผู้เข้าร่วม จำนวน 60 คน และ ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา