ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง โครงการไทยนิยม ยั่งยืน อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

รายละเอียด

วันที่ 12 มีนาคม 2561 โครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 เปิดเวทีการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสอบถามชีวิตความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ รวมทั้งวิเคราะห์ปัญหาความเดือดร้อนเยี่ยมเยียนรายครัวเรือน รายบุคคล และค้นหาความต้องการของประชาชน หมู่บ้าน ชุมชน เพื่อจัดทำ โครงการเสนอตามกรอบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ ณ อาคารเอนกประสงค์หมู่บ้าน บ้านทุ่งคมบาง ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 9 ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา มีผู้เข้าร่วม จำนวน 80 คน เพื่อให้เป็นไปตามกรอบแนวทางการดำเนินโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน ของกรมชลประทาน

วันเวลา 12 มีนาคม 2561

สถานที่ ณ อาคารเอนกประสงค์หมู่บ้าน บ้านทุ่งคมบาง ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 9 ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา