ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง โครงการไทยนิยม ยั่งยืน อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

รายละเอียด

วันที่ 11 มีนาคม 2561 โครงการชลประทานพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 มอบหมายให้ นายเกียรติศักดิ์ มีครุฑ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 เปิดเวทีการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสอบถามชีวิตความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ รวมทั้งวิเคราะห์ปัญหาความเดือดร้อนเยี่ยมเยียนรายครัวเรือน รายบุคคล และค้นหาความต้องการของประชาชน หมู่บ้าน ชุมชน เพื่อจัดทำโครงการเสนอตามกรอบพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 9 บ้านโคกกอก ตำบลท่ามิหรำ มีผู้เข้าร่วม จำนวน 120 คน หมู่ที่ 5 บ้านน้ำเลือด ตำบลท่ามิหรำ มีผู้เข้าร่วม จำนวน 100 คน หมู่ที่ 11 บ้านตำนานใหญ่ ตำบลตำนาน มีผู้เข้าร่วม จำนวน 100 คน หมู่ที่ 6 บ้านตีนท่า ตำบลควนมะพร้าว มีผู้เข้าร่วม จำนวน 112 คน หมู่ที่ 5 บ้านหนองบ่อ ตำบลตำนาน มีผู้เข้าร่วม จำนวน 100 คน อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง เพื่อให้เป็นไปตามกรอบแนวทางการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกรมชลประทาน

วันเวลา 11 มีนาคม 2561

สถานที่ ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 9 บ้านโคกกอก ตำบลท่ามิหรำ มีผู้เข้าร่วม จำนวน 120 คน หมู่ที่ 5 บ้านน้ำเลือด ตำบลท่ามิหรำ มีผู้เข้าร่วม จำนวน 100 คน หมู่ที่ 11 บ้านตำนานใหญ่ ตำบลตำนาน มีผู้เข้าร่วม จำนวน 100 คน หมู่ที่ 6 บ้านตีนท่า ตำบลควนมะพร้าว