ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง โครงการก่อสร้าง เปิดเวทีการมีส่วนร่วมของประชาชน

รายละเอียด

วันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 16 มอบหมายให้ นายอรรถพร พานิชกุล นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน นายภานุวัตร ชูทอง นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ เปิดเวทีการมีส่วนร่วมของประชาชน (ระยะก่อนก่อสร้าง) โครงการท่อระบายน้ำบ้านหนองสาหร่าย ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 
โดยมีว่าที่ ร.ต.ศรายุทธ เจียรมาศ ปลัดอาวุโสอำเภอเทพา นายมะยุโซ๊ะ และ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา และราษฎรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากโครงการ เข้าร่วมเวทีการมีส่วนร่วมในครั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมการพัฒนาแหล่งน้ำช่วยเหลือราษฎร ที่ประสบปัญหาน้ำใช้อุปโภค – บริโภค ในพื้นที่โครงการท่อระบายน้ำบ้านหนองสาหร่าย เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญหมวด 3 ว่าด้วยสิทธิ และเสรีภาพของปวงชนชาวไทย เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน และให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของราษฎร พ.ศ. 2548 ณ มัสยิดหนองสาย หมู่ที่ 8 ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

วันเวลา 9 มีนาคม 2561

สถานที่ ณ มัสยิดหนองสาย หมู่ที่ 8 ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา