ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ตรวจเยี่ยมกรมชลประทาน

รายละเอียด

วันที่ 9 มีนาคม 2561 นายวิทยา วรดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 16 เข้าร่วมประชุมให้การต้อนรับนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ พร้อมรับฟังบรรยายสรุปความก้าวหน้าในการดำเนินการของกรมชลประทานโครงการบริหารจัดการสินค้าเกษตรแบบครบวงจร นโยบาย 3 ต่อ (ต่อ เติม แต่ง) ต่อ คือนโยบายเดิมดีให้ขยายต่อ เติม คืองานที่ทำอยู่แล้วเพื่อเติมให้ดีขึ้น แต่ง คือโครงการเดิมมีปัญหาให้ปรับปรุง และโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ได้แก่โครงการจ้างแรงงานชลประทานสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร 76 จังหวัด โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ 53 จังหวัด โครงการพัฒนาโครงสร้างด้านแหล่งน้ำชลประทาน พัฒนาแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ำชลประทาน เพื่อป้องกันและบรรเทาอุกทกภัยและภัยแล้ง สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนโยบายรัฐบาลต่อไป ผ่านระบบ Video Conference จากศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) กรมชลประทาน โดยมีผู้อำนวยการส่วน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 16

วันเวลา 9 มีนาคม 2561

สถานที่ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 16