ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง โครงการไทยนิยม ยั่งยืน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

รายละเอียด

วันที่ 9 มีนาคม 2561 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 16 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 เปิดเวทีการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสอบถามชีวิตความเป็นอยู่การประกอบอาชีพ รวมทั้งวิเคราะห์ปัญหาความเดือดร้อนเยี่ยมเยียนรายครัวเรือน รายบุคคลและค้นหาความต้องการ ของประชาชน หมู่บ้าน ชุมชน เพื่อจัดทำโครงการเสนอตามกรอบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ ณ ศาลาประจำหมู่บ้านล่องลม-เสาธง ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านขาว มีผู้เข้าร่วมจำนวน 60 คน และศาลาอเนกประสงค์ ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อตรุ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา มีผู้เข้าร่วมจำนวน 42 คน เพื่อให้เป็นไปตามกรอบแนวทางการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกรมชลประทาน

วันเวลา 9 มีนาคม 2561

สถานที่ ณ ศาลาประจำหมู่บ้านล่องลม-เสาธง ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านขาว มีผู้เข้าร่วมจำนวน 60 คน และศาลาอเนกประสงค์ ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อตรุ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา