ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง โครงการไทยนิยม ยั่งยืน อำเภอป่าพะยอม และ อำเภอศรีบรรพต

รายละเอียด

วันที่ 9 มีนาคม 2561 โครงการชลประทานพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 และเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานพัทลุง เปิดเวทีการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสอบถามชีวิตความเป็นอยู่การประกอบอาชีพ รวมทั้งวิเคราะห์ปัญหาความเดือดร้อนเยี่ยมเยียนรายครัวเรือน รายบุคคล และค้นหาความต้องการของประชาชน หมู่บ้าน ชุมชน เพื่อจัดทำโครงการเสนอตามกรอบพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 7 บ้านโพรงงู ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต มีผู้เข้าร่วม จำนวน 100 คน หมู่ที่ 1 บ้านสำนักปราง ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต มีผู้เข้าร่วม จำนวน 110 คน และหมู่ที่ 5 บ้านไสอ้อ ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง มีผู้เข้าร่วม จำนวน 100 คน เพื่อให้เป็นไปตามกรอบแนวทางการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกรมชลประทาน

วันเวลา 9 มีนาคม 2561

สถานที่ ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 7 บ้านโพรงงู ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต มีผู้เข้าร่วม จำนวน 100 คน หมู่ที่ 1 บ้านสำนักปราง ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต มีผู้เข้าร่วม จำนวน 110 คน และหมู่ที่ 5 บ้านไสอ้อ ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง