ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง โครงการไทยนิยม ยั่งยืน อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

รายละเอียด

วันที่ 8 มีนาคม 2561 โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 16 มอบหมายให้ นายอรรถพร พานิชกุล นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เปิดเวทีการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสอบถามชีวิตความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ ร่วมทั้งวิเคราะห์ปัญหาความเดือดร้อน เยี่ยมเยียนรายครัวเรือน รายบุคคล และค้นหาความต้องการของประชาชน หมู่บ้าน ชุมชน เพื่อจัดทำโครงการเสนอตามกรอบการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ ณ ศาลาอเนกประสงค์ ในเขตพื้นที่หมู่ 5 ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา มีผู้เข้าร่วม จำนวน 100 คน เพื่อให้เป็นไปตามกรอบแนวทางการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกรมชลประทาน

วันเวลา 8 มีนาคม 2561

สถานที่ ณ ศาลาอเนกประสงค์ ในเขตพื้นที่หมู่ 5 ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา