ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง ลงพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ "ฝรั่ง" จังหวัดตรังลงพื้นที่สำรวจจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุน ศพก. อ.รัษฎา จ.ตรัง

รายละเอียด

ลงพื้นที่สำรวจจัดหาแหล่งน้ำเพื่อสนับสนุนกิจกรรมภายในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
วันที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายญาณภัทร นวลขาว หัวหน้าฝ่ายพิจารณาโครงการ ส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 16 และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพิจารณาโครงการ ร่วมกับนายก้องโชค แซ่เตียว วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานตรัง ลงพื้นที่สำรวจจัดหาแหล่งน้ำเพื่อสนับสนุนกิจกรรมภายในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง โดยมีนายสมหมาย ธรรมกิจ ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ร่วมลงพื้นที่และให้ข้อมูล จุดแรกบริเวณคลองไพ ทางด้านทิศเหนือของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอรัษฎา จากนั้นเดินทางต่อไปยังจุดที่สองบริเวณคลองขาม บ้านคลองขามเหนือ หมู่ที่ 15 ตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ซึ่งทางฝ่ายพิจารณาโครงการ ส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 16 จะทำการรวบรวมข้อมูลเพื่อพิจารณาอย่างละเอียดต่อไป
ทั้งนี้การจัดหาแหล่งน้ำเพื่อสนับสนุนกิจกรรมภายในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอรัษฎา หากได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จจะมีพื้นที่ทางการเกษตรได้รับประโยชน์ประมาณ 70-100 ไร่ และเกษตรกรในพื้นที่มีน้ำใช้เพื่อการเกษตรเพียงพอตลอดทั้งปี มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

วันเวลา 12 มกราคม 2561

สถานที่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง