ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง โครงการไทยนิยม ยั่งยืน อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

รายละเอียด

วันที่ 8 มีนาคม 2561 โครงการชลประทานพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 มอบหมายให้นายเกียรติศักดิ์ มีครุฑ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ พร้อมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 เปิดเวทีการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสอบถามชีวิตความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ รวมทั้งวิเคราะห์ปัญหาความเดือดร้อนเยี่ยมเยียนรายครัวเรือน รายบุคคลและค้นหาความต้องการของประชาชน หมู่บ้าน ชุมชน เพื่อจัดทำโครงการเสนอตามกรอบพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 16 บ้านค่ายไทย ตำบลควนมะพร้าว มีผู้เข้าร่วม จำนวน 105 คน หมู่ที่ 7 บ้านท่าโพธิ์ ตำบลควนมะพร้าว มีผู้เข้าร่วม จำนวน 90 คน และหมู่ที่ 8 บ้านป่าตอ ตำบลร่มเมือง มีผู้เข้าร่วม จำนวน 100 คน หมู่ที่ 2 บ้านโคกชะงาย ตำบลโคกชะงาย อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง มีผู้เข้าร่วม จำนวน 100 คน เพื่อให้เป็นไปตามกรอบแนวทางการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกรมชลประทาน

วันเวลา 8 มีนาคม 2561

สถานที่ ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 16 บ้านค่ายไทย ตำบลควนมะพร้าว มีผู้เข้าร่วม จำนวน 105 คน หมู่ที่ 7 บ้านท่าโพธิ์ ตำบลควนมะพร้าว มีผู้เข้าร่วม จำนวน 90 คน และหมู่ที่ 8 บ้านป่าตอ ตำบลร่มเมือง มีผู้เข้าร่วม จำนวน 100 คน หมู่ที่ 2 บ้านโคกชะงาย ตำบลโคกชะงาย อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง