ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง โครงการไทยนิยม ยั่งยืน อำเภอเขาชัยสน และอำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

รายละเอียด

วันที่ 8 มีนาคม 2561 โครงการชลประทานพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 เปิดเวทีการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสอบถามชีวิตความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ รวมทั้งวิเคราะห์ปัญหาความเดือดร้อนเยี่ยมเยียนรายครัวเรือน รายบุคคล และค้นหาความต้องการของประชาชน หมู่บ้าน ชุมชน เพื่อจัดทำโครงการเสนอตามกรอบพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านคลองเฉลิม ตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง มีผู้เข้าร่วม จำนวน 100 คน หมู่ที่ 3 บ้านแหลมแชง ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง มีผู้เข้าร่วม จำนวน 80 คน และหมู่ที่ 3 บ้านสมหวัง ตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง มีผู้เข้าร่วม จำนวน 90 คน หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งม่วงกวาง ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง มีผู้เข้าร่วม จำนวน 100 คน เพื่อให้เป็นไปตามกรอบแนวทางการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกรมชลประทาน

วันเวลา 8 มีนาคม 2561

สถานที่ ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านคลองเฉลิม ตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง มีผู้เข้าร่วม จำนวน 100 คน หมู่ที่ 3 บ้านแหลมแชง ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง มีผู้เข้าร่วม จำนวน 80 คน และหมู่ที่ 3 บ้านสมหวัง ตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง มีผู้เข้าร่วม จำนวน 90 คน หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งม่วงกวาง ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง