ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง โครงการไทยนิยม ยั่งยืน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

รายละเอียด

วันที่ 8 มีนาคม 2561 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 16 มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 เปิดเวทีการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสอบถามชีวิตความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ รวมทั้งวิเคราะห์ปัญหาความเดือดร้อนเยี่ยมเยียน รายครัวเรือน รายบุคคล และค้นหาความต้องการของประชาชน หมู่บ้าน ชุมชน เพื่อจัดทำโครงการเสนอตามกรอบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ ณ ศาลาอเนกประสงค์มาบเตย ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลแดนสงวน มีผู้เข้าร่วม จำนวน 100 คน และที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหน้าเมือง ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลพังยาง อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา มีผู้เข้าร่วมจำนวน 60 คน เพื่อให้เป็นไปตามกรอบแนวทางการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกรมชลประทาน

วันเวลา 8 มีนาคม 2561

สถานที่ ณ ศาลาอเนกประสงค์มาบเตย ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลแดนสงวน มีผู้เข้าร่วม จำนวน 100 คน และที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหน้าเมือง ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลพังยาง อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา