ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง ลงพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ "ฝรั่ง" จังหวัดตรัง

รายละเอียด

โครงการชลประทานตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 ประชุมและลงพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ “ฝรั่ง” อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
วันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. นายคมสันต์ กาญจนสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการใช้น้ำ สำนักงานชลประทานที่ 16 ในฐานะเลขานุการติดตามงานนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายญาณภัทร นวลขาว หัวหน้าฝ่ายพิจารณาโครงการ นายภัคธร เซ่งง่าย หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 นายก้องโชค แซ่เตียว วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประธานศูนย์ศพก. อำเภอรัษฎา และตัวแทนสมาชิกเกษตรแปลงใหญ่ในพื้นที่ ร่วมประชุมเพื่อหารือการจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ “ฝรั่ง” และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง พร้อมลงพื้นที่บริเวณ หมู่ที่ 10 ตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง เพื่อหาแนวทางลักษณะและข้อมูลสำคัญในพื้นที่ นำมาพิจารณาในการกำหนดแนวทางในการจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ “ฝรั่ง” และกิจกรรมทางการเกษตร ตามความเหมาะสม เพื่อตรงกับความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ต่อไป

วันเวลา 11 มกราคม 2561

สถานที่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง พร้อมลงพื้นที่บริเวณ หมู่ที่ 10 ตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง