ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง โครงการไทยนิยม ยั่งยืน อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา

รายละเอียด

วันที่ 8 มีนาคม 2561 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 16 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 เปิดเวทีการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสอบถามชีวิตความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ รวมทั้งวิเคราะห์ปัญหาความเดือดร้อนเยี่ยมเยียน รายครัวเรือน รายบุคคล และค้นหาความต้องการของประชาชนหมู่บ้าน ชุมชน เพื่อจัดทำโครงการเสนอตามกรอบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลโรง มีผู้เข้าร่วมจำนวน 85 คน และศาลากลางบ้าน ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา มีผู้เข้าร่วมจำนวน 130 คน เพื่อให้เป็นไปตามกรอบแนวทางการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกรมชลประทาน

วันเวลา 8 มีนาคม 2561

สถานที่ ศาลากลางบ้าน ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา