ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง อบรมหลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่

รายละเอียด

วันที่ 7 มีนาคม 2561 โครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน และฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ร่วมกับเกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง จัดโครงการอบรมหลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ “5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีผู้เข้าร่วม จำนวน 66 คน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 
ในการนี้โครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 ได้ให้ความรู้ด้านการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า พร้อมทั้งสาธิตการประดิษฐ์ระบบน้ำหยดจากวัสดุเหลือใช้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการใช้น้ำอย่างประหยัด

วันเวลา 7 มีนาคม 2561

สถานที่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา