ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง โครงการไทยนิยม ยั่งยืน อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

รายละเอียด

วันที่ 7 มีนาคม 2561 โครงการชลประทานพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 มอบหมายให้นายเกียรติศักดิ์ มีครุฑ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ พร้อมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 เปิดเวทีการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสอบถามชีวิตความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ รวมทั้งวิเคราะห์ปัญหาความเดือดร้อนเยี่ยมเยียนรายครัวเรือน รายบุคคล และค้นหาความต้องการของประชาชน หมู่บ้าน ชุมชน เพื่อจัดทำโครงการเสนอตามกรอบพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 8 บ้านปากประ ตำบลลำปำ มีผู้เข้าร่วม จำนวน 100 คน หมู่ที่ 2 บ้านอ้าย ตำบลชัยบุรี มีผู้เข้าร่วม จำนวน 60 คน และหมู่ที่ 9 บ้านเขาคีม ตำบลตำนาน อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง มีผู้เข้าร่วม จำนวน 110 คน เพื่อให้เป็นไปตามกรอบแนวทางการดำเนิน โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกรมชลประทาน

วันเวลา 7 มีนาคม 2561

สถานที่ ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 8 บ้านปากประ ตำบลลำปำ มีผู้เข้าร่วม จำนวน 100 คน หมู่ที่ 2 บ้านอ้าย ตำบลชัยบุรี มีผู้เข้าร่วม จำนวน 60 คน และหมู่ที่ 9 บ้านเขาคีม ตำบลตำนาน อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง