ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง โครงการไทยนิยม ยั่งยืน อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

รายละเอียด

วันที่ 7 มีนาคม 2561 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด สำนักงานชลประทานที่ 16 มอบหมายให้นายพรหมนาถ สุนทรกานท์ วิศวกรชลประทานชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน เปิดเวทีการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 ร่วมกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเพื่อสอบถามชีวิตความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ ร่วมทั้งวิเคราะห์ปัญหาความเดือดร้อนเยี่ยมเยียน รายครัวเรือน รายบุคคลและค้นหาความต้องการของประชาชน หมู่บ้าน ชุมชน เพื่อจัดทำโครงการเสนอตามกรอบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ ณ ศาลาหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่หมู่ 6 บ้านโหล๊ะจันกระ ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง มีผู้เข้า ร่วมจำนวน 117 คน เพื่อให้เป็นไปตามกรอบแนวทางการดำเนิน โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกรมชลประทาน

วันเวลา 7 มีนาคม 2561

สถานที่ ณ ศาลาหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่หมู่ 6 บ้านโหล๊ะจันกระ ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง