ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง โครงการไทยนิยม ยั่งยืน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

รายละเอียด

วันที่ 7 มีนาคม 2561 นายวิชัย เจริญศิลป์พานิช หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง 2 โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 16 พร้อมด้วยนายสมพร ชวลิตธรรมโชติ นายช่างชลประทานชำนาญงาน และนายอรรถพงษ์ ยานะวิมุติ นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน เปิดเวทีการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสอบถามชีวิตความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ รวมทั้งวิเคราะห์ปัญหาความเดือดร้อนเยี่ยมเยียนรายครัวเรือน รายบุคคล และค้นหาความต้องการของประชาชน หมู่บ้าน ชุมชน เพื่อจัดทำโครงการเสนอตามกรอบพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 7 ตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง มีผู้เข้าร่วม จำนวน 50 คน เพื่อให้เป็นไปตามกรอบแนวทางการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกรมชลประทาน

วันเวลา 7 มีนาคม 2561

สถานที่ ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 7 ตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง