ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง โครงการไทยนิยม ยั่งยืน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

รายละเอียด

วันที่ 7 มีนาคม 2561 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 16 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรม เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 เปิดเวทีการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสอบถามชีวิตความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ รวมทั้งวิเคราะห์ปัญหาความเดือดร้อนเยี่ยมเยียนรายครัวเรือน รายบุคคล และค้นหาความต้องการของประชาชน หมู่บ้าน ชุมชน เพื่อจัดทำโครงการเสนอตามกรอบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ ณ ศาลาอเนกประสงค์ ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลท่าบอน มีผู้เข้าร่วม จำนวน 90 คน ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใหม่ มีผู้เข้าร่วม จำนวน 83 คน ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลตะเครียะ มีผู้เข้าร่วม จำนวน 115 คน ณ ศาลาอเนกประสงค์ ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลระวะ มีผู้เข้าร่วม จำนวน 120 คน ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลปากแตระ มีผู้เข้าร่วม จำนวน 50 คน และ ณ ศาลาอเนกประสงค์ ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลแดนสงวน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา มีผู้เข้าร่วม จำนวน 100 คน เพื่อให้เป็นไปตามกรอบแนวทางการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกรมชลประทาน

วันเวลา 7 มีนาคม 2561

สถานที่ ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลปากแตระ มีผู้เข้าร่วม จำนวน 50 คน และ ณ ศาลาอเนกประสงค์ ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลแดนสงวน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา