ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง โครงการไทยนิยม ยั่งยืน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

รายละเอียด

วันที่ 6 มีนาคม 2561 โครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 เปิดเวทีการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสอบถามชีวิตความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ รวมทั้งวิเคราะห์ปัญหาความเดือดร้อนเยี่ยมเยียนรายครัวเรือน รายบุคคล และค้นหาความต้องการของประชาชน หมู่บ้าน ชุมชน เพื่อจัดทำโครงการเสนอตามกรอบพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ ณ อาคารอเนกประสงค์ชุมชนบ้านเกาะเสือ ในเขตพื้นที่บ้านเกาะเสือ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีผู้เข้าร่วม จำนวน 30 คน เพื่อให้เป็นไปตามกรอบแนวทางการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกรมชลประทาน

วันเวลา 6 มีนาคม 2561

สถานที่ ณ อาคารอเนกประสงค์ชุมชนบ้านเกาะเสือ ในเขตพื้นที่บ้านเกาะเสือ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา