ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง โครงการไทยนิยม ยั่งยืน อำเภอสทิงพระ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

รายละเอียด

วันที่ 6 มีนาคม 2561 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 16 มอบหมายให้นายโสพันธุ์ ออมทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างกล และเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 เปิดเวทีการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสอบถามชีวิตความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ รวมทั้งวิเคราะห์ปัญหาความเดือดร้อนเยี่ยมเยียน รายครัวเรือน รายบุคคลและค้นหาความต้องการของประชาชนหมู่บ้าน ชุมชน เพื่อจัดทำโครงการเสนอ ตามกรอบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ ณ วัดประดู่ ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลคลองรี มีผู้เข้าร่วมจำนวน 30 คน ณ วัดชลธาวาส ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลชุมพล อำเภอสทิงพระ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 116 คน และ ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา มีผู้เข้าร่วม จำนวน 40 คน เพื่อให้เป็นไปตามกรอบแนวทางการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกรมชลประทาน

วันเวลา 6 มีนาคม 2561

สถานที่ ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา