ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง ประชุมติดตามความก้าวหน้า

รายละเอียด

วันที่ 9 มกราคม 2561 นายประสิทธิ์ ชรินานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 16 เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของฝ่ายต่างๆ ในสังกัดโครงการชลประทานตรัง พร้อมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรค เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นายสมพร ภู่ศิริ ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 16 นายประเสริฐ วงศ์นราทิพย์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรัง หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน ข้าราชการ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานตรัง

วันเวลา 9 มกราคม 2561

สถานที่ ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานตรัง