ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง โครงการไทยนิยม ยั่งยืน อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

รายละเอียด

วันที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด สำนักงานชลประทานที่ 16 มอบหมายให้นายพรหมนาถ สุนทรกานท์ วิศวกรชลประทานชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรและปรับปรุงระบบชลประทาน เปิดเวทีการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสอบถามชีวิตความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ ร่วมทั้งวิเคราะห์ปัญหาความเดือดร้อน เยี่ยมเยียนรายครัวเรือน รายบุคคล และค้นหาความต้องการของประชาชน หมู่บ้าน ชุมชน เพื่อจัดทำโครงการเสนอตามกรอบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ ณ ศาลาหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่หมู่ 5 บ้านคลองนุ้ย ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง มีผู้เข้าร่วม จำนวน 115 คน เพื่อให้เป็นไปตามกรอบแนวทางการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกรมชลประทาน

วันเวลา 6 มีนาคม 2561

สถานที่ ณ ศาลาหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่หมู่ 5 บ้านคลองนุ้ย ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง