ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง โครงการไทยนิยม ยั่งยืน อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

รายละเอียด

วันที่ 5 มีนาคม 2561 โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 16 มอบหมายให้นายมงคล โชโต หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 4 พร้อมเจ้าหน้าที่ เปิดเวทีการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสอบถามชีวิตความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ ร่วมทั้งวิเคราะห์ปัญหาความเดือดร้อน เยี่ยมเยียนรายครัวเรือน รายบุคคล และค้นหาความต้องการของประชาชน หมู่บ้าน ชุมชน เพื่อจัดทำโครงการเสนอตามกรอบการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ ณ ศาลาประชาคมบ้านยวนยาง ในเขตพื้นที่หมู่ 6 ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา มีผู้เข้าร่วม จำนวน 50 คน เพื่อให้เป็นไปตามกรอบแนวทางการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกรมชลประทาน

วันเวลา 5 มีนาคม 2561

สถานที่ ณ ศาลาประชาคมบ้านยวนยาง ในเขตพื้นที่หมู่ 6 ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา