ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบและเตรียมความพร้อม ในการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รายละเอียด

วันที่ 3 มีนาคม 2561 นายธีระเทพ เทพสุยะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสงขลา พร้อมด้วย นายภูธนัย นาคมณี หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบและเตรียมความพร้อม ในการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติ พระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ในวันที่ 6 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหาดทราย หมู่ที่ 6 ตำบลธารคีรี อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา และต่อจากนั้นได้เดินทางไปตรวจดูความเรียบร้อยของโครงการฝายคลองหาดทราย ซึ่งเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสนับสนุนกิจกรรมเพื่อใช้ในการอุปโภค-บริโภค ของโรงเรียนดังกล่าว

วันเวลา 3 มีนาคม 2561

สถานที่ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหาดทราย หมู่ที่ 6 ตำบลธารคีรี อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา