ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง สชป.16 ลงพื้นที่ติดตามงานนโยบายฯ จ.ตรัง

รายละเอียด

วันที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. นายคมสันต์ กาญจนสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการใช้น้ำ สำนักงานชลประทานที่ 16 ในฐานะเลขานุการติดตามงานนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายก้องโชค แซ่เตียว วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ โครงการชลประทานตรัง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง และติดตามความก้าวหน้าของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ “ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ปี 2560 ” จำนวน 3 ราย พร้อมด้วยติดตามตรวจเยี่ยมโครงการ 9101 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ชุมชนนาข้าวเสีย หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ในเขตพื้นที่ ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง โดยให้คำแนะนำข้อเสนอแนะในการดำเนินกิจกรรมการเกษตร ตลอดจนประชาสัมพันธ์ เรื่องการบริหารจัดการน้ำและการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า และลงบันทึกในสมุดการตรวจเยี่ยมเกษตรกร
จากนั้นเวลา 13.30 น. ได้ลงพื้นที่โครงการชลประทานขนาดเล็ก (โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ฝายบ้านน้ำราบ หมู่ที่ 7 บ้านน้ำราบ ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง เพื่อดูระบบการส่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ใช้น้ำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันเวลา 5 มกราคม 2561

สถานที่ โครงการชลประทานขนาดเล็ก (โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ฝายบ้านน้ำราบ หมู่ที่ 7 บ้านน้ำราบ ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง