ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง โครงการไทยนิยม ยั่งยืน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

รายละเอียด

วันที่ 2 มีนาคม 2561 โครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายก่อสร้างที่ 4 โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 16 เปิดเวทีการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสอบถามชีวิตความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ รวมทั้งวิเคราะห์ปัญหาความเดือดร้อนเยี่ยมเยียนรายครัวเรือน รายบุคคล และค้นหาความต้องการของประชาชน หมู่บ้าน ชุมชน เพื่อจัดทำโครงการเสนอตามกรอบพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ ณ มัสยิดนาจะแหน ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 5 บ้านนาจะแหน ตำบลจะแหน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา มีผู้เข้าร่วม จำนวน 50 คน เพื่อให้เป็นไปตามกรอบแนวทางการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกรมชลประทาน

วันเวลา 2 มีนาคม 2561

สถานที่ ณ มัสยิดนาจะแหน ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 5 บ้านนาจะแหน ตำบลจะแหน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา