ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง โครงการก่อสร้าง สชป.16 ส่งความสุขปีใหม่ 2561 จ.พัทลุง

รายละเอียด

วันที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 10.30 น. โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 16 มอบหมายให้ นายอดิเรก รักชุม หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 3 นายมงคล โชโต หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 4 และเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วย นายมานพ ลิ้มทองใบ หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์ ผู้แทนผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 16 ร่วมกัน “ส่งความสุขปีใหม่ 2561 จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ส่งมอบโครงการชลประทานขนาดเล็กที่ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2560 โครงการฝายคลองโพธิ์เล หมู่ที่ 1 ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง โดยมีนายฉลอง คงใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาปู่ และราษฎรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากโครงการ เข้าร่วมการส่งมอบโครงการฝายคลองโพธิ์เล ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลเขาปู่ รับไปบริหารจัดการและบำรุงรักษาให้เกิดประโยชน์กับท้องถิ่นต่อไป

วันเวลา 5 มกราคม 2561

สถานที่ ในเขตพื้นที่ตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง